Vlasnička struktura

TEMELJNI KAPITAL NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o.

Temeljni kapital društva iznosi 57.983.800,00 (pedesetsedammilijunadevet-stotinaosamdesettritisućeosamstotina) kuna.

Poslovne udjele u društvu drže sljedeći članovi:

 1. GRAD NAŠICE, Našice, Trg dr.Franje Tuđmana 7, OIB:01775928940.
  Pripada mu:
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 51.004.600,00 (pedesetjedanmilijunčetiritisućešeststotina) kuna, uplaćen u cijelosti,
 2. OPĆINA DONJA MOTIČINA, Donja Motičina, Matije Gupca bb, OIB:05744763826.
  Pripada joj:
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 1.410.100,00 (jedanmilijunčetiristotinedesettisućastotinu) kuna, uplaćen u cijelosti,
 3. OPĆINA PODGORAČ, Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, OIB:43160540587.
  Pripada joj:
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 2.197.700,00 (dvamilijunastotinudevedesetsedamtisućasedamstotina)kuna, uplaćen u cijelosti,
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 810.000,00(osamstotina-desettisuća)kuna, uplaćen u cijelosti,
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 242.200,00 (dvijestotinečetrdesetdvijetisućedvijestotine)kuna, uplaćen u cijelosti,
 4. OPĆINA FERIČANCI, Feričanci, Trg Matije Gupca 3 OIB:84530440509.
  Pripada joj:
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 1.785.400,00 (jedanmilijunsedamstotinaosamdesetpettisućačetiristotine) kuna, uplaćen u cijelosti,
  • jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 533.800,00 (petstotinatridesettritisućeosamstotina) kuna, uplaćen u cijelosti.

Grad Našice ima u Skupštini 51.004 glasa (pedesetjednatisućačetiri), Općina Donja Motičina 1.410 glasova (tisućučetiristotinedeset), Općina Podgorač 3.249 glasova (tritisućedvijestotinečetrdesetdevet), i Općina Feričanci 2.319 glasova (dvijetisućetristotinedevetnaest).