Česta pitanja korisnika

 1. Koliko često se očitava stanje na vodomjeru ?
 2. Koliko često se izdaju računi za vodne usluge ?
 3. Zašto se u računu za vodne usluge ne navodi samo ukupna cijena vodnih usluga ?
 4. U kojem roku se mora platiti račun za vodne usluge i da li se obračunava zatezna kamata zbog zakašnjenja plaćanja računa ?
 5. Da li se stanje vodomjera kod svakog potrošača očitava na isti dan u mjesecu odnosno točno svakih 30 dana odnosno da li se stanje vodomjera očitava zadnjeg dana u mjesecu ?
 6. Da li potrošač može sam očitati stanje vodomjera i javiti ga NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o. ?
 7. Koja potrošnja će se obračunati ako očitač vodomjera zbog vremenskih prilika (snijeg, zaleđenost vodomjernog okna i sl.) ili drugih okolnosti (vodomjer nedostupan za očitanje) nije mogao očitati stanje vodomjera ?
 8. Da li vodomjerno okno smije biti zaključano (lokot i sl.) ?
 9. Što učiniti ako postoji sumnja u ispravnost vodomjera ?
 10. Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi ?
 11. Naknada za korištenje i zaštitu voda – čiji je to prihod ?
 12. Naknada za razvoj – čiji je to prihod ?
 13. Da li je potrošač dužan platiti fiksni mjesečni iznos za vodne usluge, ako nema potrošnje vode ?
 14. Zaštita vodomjera od smrzavanja ?
 15. Kako prijaviti kvar ?
 16. Kako reklamirati račun za vodne usluge ?
 17. Kako do priključka ?
 18. Da li postoji zakonska obveza priključenja na komunalne vodne građevine ?
 19. Što ako potrošač koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe (domaćinstvo) i poslovnu djelatnost ?

 

1. Koliko često se očitava stanje na vodomjeru ?

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno.

2. Koliko često se izdaju računi za vodne usluge ?

Računi za vodne usluge izdaju se jedanput mjesečno.

3. Zašto se u računu za vodne usluge ne navodi samo ukupna cijena vodnih usluga?

Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, propisano je da račun javnog isporučitelja vodnih usluga mora sadržavati zasebno iskazane cijene vodnih usluga i to za : za javnu vodoopskrbu, skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, u računu je potrebno iskazati i : fiksni dio cijene vodnih usluga, varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga, cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, svotu poreza na dodanu vrijednost, naknadu za zaštitu voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) naknadu za korištenje voda (u skladu s Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva) i naknadu za razvoj (ako je uvedena odlukom jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

4. U kojem roku se mora platiti račun za vodne usluge i da li se obračunava zatezna kamata zbog zakašnjenja plaćanja računa ?

Datum dospijeća plaćanja računa naveden je u svakom računu. To je u pravilu 15-ti dan u mjesecu za vodnu uslugu iz prethodnog mjeseca. Za zakašnjenje plaćanja računa obračunava se zakonska zatezna kamata.

5. Da li se stanje vodomjera kod svakog potrošača očitava na isti dan u mjesecu odnosno točno svakih 30 dana odnosno da li se stanje vodomjera očitava zadnjeg dana u mjesecu ?

Stanje vodomjera očitava se približno svakih 30 dana (iznimno svakih 60 dana) prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim prilikama i drugim okolnostima. Zbog toga račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana (odnosno 60 dana).
Stanje vodomjera ne očitava se kod svih potrošača zadnjeg dana u mjesecu, nego u tijeku mjeseca prema rasporedu očitanja.

6. Da li potrošač može sam očitati stanje vodomjera i javiti ga NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o. ?

Da, potrošač može i sam očitati svoj vodomjer i stanje vodomjera prijaviti NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o. putem obrasca na našoj web stranici, telefonski ili osobno u Odjelu za očitanje, obračun i naplatu komunalnih usluga.

7. Koja potrošnja će se obračunati ako očitač vodomjera zbog vremenskih prilika (snijeg, zaleđenost vodomjernog okna i sl.) ili drugih okolnosti (vodomjer nedostupan za očitanje) nije mogao očitati stanje vodomjera ?

U takvim slučajevima potrošaču će se izdati račun adekvatan računu iz prethodnog mjeseca u kojem je vodomjer očitan, a stvarno stanje utvrditi će se prilikom prvog očitanja.

8. Da li vodomjerno okno smije biti zaključano (lokot i sl.) ?

Ne, vodomjer mora biti dostupan očitaču za očitanje.

9. Što učiniti ako postoji sumnja u ispravnost vodomjera ?

Ukoliko postoji takva sumnja, potrošač ima pravo tražiti od NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi Odjelu za očitanje, obračun i naplatu komunalnih usluga. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškove ispitivanja snosi potrošač, a u suprotnom troškove snosi NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

10. Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi ?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća, sukladno čl. 212. Zakona o vodama, kojim je propisano da je vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno odluci o priključenju (koju donose jedinice lokalne samouprave).

11. Naknada za korištenje i zaštitu voda – čiji je to prihod ?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda je prihod Hrvatskih voda, a NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju u cijeni vode, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve u skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknade za korištenje voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda utvrđena je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda, a koje Odluke donosi Vlada RH.

12. Naknada za razvoj – čiji je to prihod ?

Prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, naknada za razvoj je prihod isporučitelja vodnih usluga. Naknadu za razvoj donosi i utvrđuje njezinu visinu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, a koristi se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

13. Da li je potrošač dužan platiti fiksni mjesečni iznos za vodne usluge, ako nema potrošnje vode ?

Da. Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, utvrđeno je da se cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Istom Uredbom propisano je da fiksni dio vodne usluge služi pokriću troškova koji ne ovise o količini vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (troškovi umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja priključka na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, troškovi redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, troškovi ispitivanje i održavanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i dr. troškovi).

14. Tko je dužan zaštititi vodomjer od smrzavanja ?

U zimskim uvjetima kada se temperatura zraka spušta ispod nule, svaki potrošač/korisnik vodnih usluga dužan je zaštititi svoj vodomjer od smrzavanja (stiropor, stare krpe, slama i sl.) na takav način da očitač vodomjera može jednostavno i lako to pomaknuti i očitati vodomjer.
U slučaju puknuća vodomjera zbog neadekvatne zaštite, trošak novog vodomjera snosi potrošač.

15. Kako prijaviti kvar ?

Za prijavu kvara nazovite našeg dežurnog vodoinstalatera na mobitel 091/613-29-66.

16. Kako reklamirati račun za vodne usluge ?

Reklamaciju potrošač može podnijeti osobno Odjelu odnosa s korisnicima, u sjedištu Društva, u Našicama, Vinogradska 3 ili putem pošte, faksa ili pomoću web forme. 
Reklamacije na račun mogu se podnijeti do dana dospijeća računa navedenom u računu. Prije podnošenja reklamacije potrošač je dužan očitati stanje vodomjera.

17. Kako do priključka ?

Potrebno je obratiti se referentu za priključke, gdje se podnosi zahtjev za izvedbu vodoopskrbnog i/ili kanalizacijskog priključka, a gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije.
Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu i kopiju katastarskog plana ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. god., i nemaju građevinsku dozvolu izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni izvadak), kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. god.
Na temelju podnijetog zahtjeva za priključenje, na teren izlazi ovlaštena osoba NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. koja vrši uvid i izmjeru na terenu. Na temelju izmjere radi se tehničko rješenje i troškovnik izrade priključka na vodoopskrbni sustav i/ili sustav odvodnje. Cijena priključka ovisi o izmjeri na terenu i materijalu koji je potreban za njegovu izradu.

18. Da li postoji zakonska obveza priključenja na komunalne vodne građevine ?

Da. Zakonom o vodama propisano je da je svaki vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine.
Istim Zakonom propisane su novčane kazne za fizičke i pravne osobe koje ne priključe svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine.

19. Što ako potrošač koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe (domaćinstvo) i poslovnu djelatnost ?

Prema odredbama Zakona o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor i dr.) mora imati ugrađen vodomjer.
Ako pojedini potrošač/korisnik vodne usluge koristi vodu preko istog vodomjera za osobne potrebe i za poslovnu djelatnost, dužan je odmah ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu potrošnje. Ako korisnik to ne učini, ukupna količina isporučene vode obračunati će mu se i naplaćivati po cijeni koja je određena za poslovnu djelatnost.