Javna nabava – objave

Javna nabava Našički vodovod d.o.o. 2016. godina

05. 07. 2016.
Nabava novih vodomjera, te uslugu servisa, baždarenja i ovjeravanja vodomjera

Sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova (Ur. broj 259-14 od 17.06.2014. i 259/1-14 od 07.10.2014. i 259/2-14 od 31.03.2016.) NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. provodi postupak nabave novih vodomjera, te uslugu servisa, baždarenja i ovjeravanja vodomjera. Poziv za podnošenje ponuda upućen je 23.06.2016. na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta s rokom za dostavu ponuda do 04.07.2016. do 11 sati, kada je izvršeno i javno otvaranje ponuda te ovjeren Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.  Dana 05.07.2016. povjerenstvo je ovjerilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, ur. broj 367, sukladno čl. 13. Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova (Ur. broj 259-14 od 17.06.2014. i 259/1-14 od 07.10.2014. i 259/2-14 od 31.03.2016.).

24. 05. 2016. Usluge stručnog nadzora nad provođenjem Projekta „Izgradnje/rekonstrukcije manjih dijelova vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Našice”

Sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova (Ur. broj 259-14 od 17.06.2014. i 259/1-14 od 07.10.2014. i 259/2-14 od 31.03.2016.) NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. provodi postupak nabave Usluge stručnog nadzora nad provođenjem Projekta „Izgradnje/rekonstrukcije manjih dijelova vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Našice”. Poziv za podnošenje ponuda upućen je 12.05.2016. na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta s rokom za dostavu ponuda do 23.05.2016. do 11 sati, kada je izvršeno i javno otvaranje ponuda te ovjeren Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Dana 24.05.2016. povjerenstvo je ovjerilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, ur. broj 304, sukladno čl. 13. Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova (Ur. broj 259-14 od 17.06.2014. i 259/1-14 od 07.10.2014. i 259/2-14 od 31.03.2016.).

Javna nabava Našički vodovod d.o.o. 2015. godina

09. 09. 2015. Usluga nabave financijskog leasinga za nabavu jednog dostavnog vozila

Sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova (Ur. broj 259-14 od 17.06.2014. i 259/1-14 od 06.10.2014.) NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. provodi postupak nabave financijskog leasinga za nabavu jednog dostavnog vozila. Ponude se moraju dostaviti do 21. rujna 2015.g., bez obzira na način dostave, do 11:00 sati. Sve informacije o postupku i predmetu nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti u pozivu za podnošenje ponuda.