Zaštita podataka

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka

Dokument “Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka“ Društva Našički vodovod d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pravila, eng. Privacy policy) odnosi se na usluge i poslovanje Društva Našički vodovod d.o.o., (u daljnjem tekstu: Društvo). Ova Pravila opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Ovaj smo dokument donijeli i usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljni je dio svih procesa i korporativnog upravljanja u Društvu Našičkom vodovodu d.o.o. Dokument predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba).

Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga i dobavljače. Ako za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga, i ukoliko se tada obrađuju osobni podaci govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju mi kao Voditelj obrade odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima:

  • Važeće zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
  • Zaštite osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
  • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima;
  • Smanjenje rizika povrede osobnih podataka;
  • Edukacija i informiranja svih naših korisnika i ispitanika;
  • Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Naziv: Našički vodovod d.o.o.

Adresa: Braće Radića 188 31500 Našice
OIB: 89523454310
Kontakt telefon: (031)613-176
Adresa elektroničke pošte: nasicki.vodovod@os.t-com.hr