BIOCOS

Veličina uređaja 15.000 ES
Srednji dnevni protok 2600 m3/d // 1740 – 2000 m3/d
Sušni protok (maksimalni satni) Q SVh: 162 m3/h // 145 – 160 m3/h
Kišni protok (maksimalni satni) Q KVh: 432 m3/h // 720 m3/d

Pojedine faze rada BIOCOSR

Aeracija:
-Aeriranje i intenzivno mješanje
-Nitrifikacija
-Razgradnja organskog onečišćenja i stvaranje nove količine biomase

V faza:
-Aktivni mulj putem mamut crpki vraća se u aeracijski bazen

M faza:
-Homogenizacija mulj/voda mješavine u MT bazenu putem zračnih miješala
čime se omogućava stvaranje muljnog filternog pokrivača

T faza:
-Faza taloženja u kojoj se homogenizirana mješavina mulja i vode u MT bazenu
taloži u povoljnim uvjetima za taloženje. „Čista (bistra)” voda se počinje izdizati
iznad muljnog pokrivača.

I faza:
– Ispust pročišćene vode iz UPOV