Odluka o cijeni vodnih usluga

Broj: 278-15

Na temelju članka 206. stavak 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09.,63/11.,130/11.,56/13.,14/14) i članka 37. st. 1. Društvenog ugovora otpravak od 18. 6. 2014. uprava /direktor/ Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Vinogradska 3 (u daljnjem tekstu “isporučitelj vodne usluge”)  donosi

ODLUKU 
O CIJENI VODNIH USLUGA

I

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom  području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine područje grada Našica,  te općine  Podgorač, Donja Motičina i Feričanci pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine područje Grada Našica pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III. stupnju, a na području Općine Podgorač pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u I. stupnju, s izuzetkom pojedinih naselja u kojima se pruža usluga samo javne odvodnje.

III

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima, prostorima vjerskih zajednica i prostorima registriranih udruga građana /udruga fizičkih osoba/ određuje se kako slijedi:

 1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (javna vodoopskrba 13,10 kn/mj.+skupljanje otpadnih voda 8,26 kn/mj.+pročišćavanje otpadnih voda 11,77 kn/mj.)       33,13    kn/mj.
 2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)       6,14    kn/m3
 3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)       3,10    kn/m3
 4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna – primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža)       2,03    kn/m3
 5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža i to u količini do 70 litara dnevno po članu kućanstva)      3,68    kn/m3

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

 1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (javna vodoopskrba 27,58 kn/mj.+skupljanje otpadnih voda 17,49 kn/mj.+pročišćavanje otpadnih voda 24,93 kn/mj.)      70,00    kn/mj
 2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)       14,48    kn/m3
 3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)      7,32    kn/m3
 4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna – primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža)       4,78    kn/m3

IV

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke, obračunava srazmjerno prema broju članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

V

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema točki IV ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 83/2010.) propisan fiksni gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema broju članova kućanstva i određuje se kako slijedi:

 1. cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)       4,10    kn/čl.
 2. cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna – samo tamo gdje se ta usluga pruža)             kn/čl.

VI

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno/po članu kućanstva,    sve sukladno standardu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u kojem se ova količina iskazuje u litrama/dnevno/per capita.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

VII

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

VIII

Radi ishođenja potrebne suglasnosti na ovu Odluku ista se dostavlja se gradonačelniku Grada Našica,  načelniku Općine Podgorač, načelniku Općine Donja Motičina,  i načelniku Općine Feričanci, na području kojih isporučitelj vodnih usluga pruža vodne usluge.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju suglasnosti iz stavka 1. ove točke, sve sukladno st. 5. čl. 207. Zakona o vodama.

IX

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodnih usluga – te na oglasnoj ploči isporučitelja vodnih usluge – ista ima biti javno dostupna u sve vrijeme njezinog važenja.

X

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom objave na oglasnoj ploči  isporučitelja vodne usluge.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka ocijeni vodnih usluga broj 397-11-1 od 13. listopada 2011. godine.

Broj: 278-15
U Našicama,   23.07.2015.

Direktor
Oto Dudjak, dipl.oec.

Dostaviti:

 1. Vijeću za vodne usluge  Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10.000 ZAGREB
 2. Gradu Našice
 3. Općini Podgorač
 4. Općini Donja Motičina
 5. Općini Feričanci
 6. Oglasna ploča isporučitelja vodne usluge
 7. web stranica Našičkog vodovoda d.o.o.
 8. Pismohrana

Ova odluka Objavljena je na oglasnoj ploči isporučitelja vodne usluge dana 27. 7. 2015.

Direktor
Oto Dudjak, dipl.oec.