Odluka o cijeni vodnih usluga

Poštovani,

od 1. 8. 2015. primjenjuje se nova Odluka o cijeni vodnih usluga kojom su uvećane su cijene vodnih usluga:

  1. fiksni dio cijene za domaćinstva uvećan je za 4,96%, dok je za privredu uvećan 5,68%
  2. varijabilni dio cijene za domaćinstva uvećan je za 27,47%, dok je za privredu uvećan 23,98%.

Učinjeno je to iz nekoliko razloga:

  1. prema Izvješću Državne revizije iz srpnja ove godine, jasno je konstatirano kako postojeće cijene vodnih usluga koje pruža ovo Društvo svojim korisnicima nisu ekonomske,
  2. u 2014. godini u odnosu na prethodnu godinu došlo je do porasta ulaznih troškova iz članka 4. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga mora pokrivati i to z 7,4%, a isporuka – potrošnja vode je pala preko 10%. Na taj način ispunjen je uvjet iz članka 5. Spomenute Uredbe prema kojoj se osnovna cijena može mijenjati ukoliko je ukupno povećanje ili smanjenje spomenutih troškova ili smanjenje količine vodne usluge iznad 5%.,
  3. gubitak Društva u poslovanju financijske 2014. godine iznosio  je 170.575,23 kn
  4. Radi gore iznijetoga, odlučili smo izraditi novu Odluku o cijeni vodnih usluga čijim stupanjem na snagu će prestati dosadašnja Odluka.

Odluka o cijeni vodnih usluga br. 278-15 od 23. 7. 2015.